Intet nytt fra morgentåkedalen

Det ligger hver dag et giftlokk over Bergen. Det rapporteres ulevelige forhold for astmatikere og mennesker med lungelidelser. Lungeleger forteller at folk dør på grunn av forurensingen. Langtidseffektene av å bo og leve med svevestøvet vet vi selvsagt lite om. Men det kan umulig være sunt. Byrådet har hatt krisemøter om situasjonen, og bestemt seg for å gjøre følgende:

Ingenting.

Les mer «Intet nytt fra morgentåkedalen»

Punktert sykkelpolitikk

Endelig har en toneangivende politiker tatt til orde for dedikert infrastruktur for syklister.  Torgeir Michaelsen (AP), forøvrig en av de mest fremtidsrettede stortingspolitikerne på flere felter om dagen, setter i Dagens Næringsliv presise ord på den virkeligheten som møter hverdagssyklister i de fleste norske byer:  «Det er på høy tid å gjøre noe med de elendige forholdene for transportsyklistene. Jeg ønsker egne felt parallelt med motorveien der bilene kjører, både i Oslo-området og etter hvert rundt alle de store byene», sier han. Les mer «Punktert sykkelpolitikk»

Utkast til borgerinitiativ

Først: En unnskyldning. Jeg lovet å ta på meg å fremme et borgerinitiativ overfor Bergen kommune. Initiativet ble lagt på is i den tro at det ville bli tatt opp via regulære politiske kanaler, men nå har jeg konkludert med at det likevel er behov for et slikt initiativ. Derfor har jeg (omsider) ført i pennen forslag til et brev til Bergen kommune. Ber om innspill til teksten, og vil be om støtte via facebook-gruppen som er etablert når dette utkastet er justert.

Borgerinitiativ

Personal Rapid Transit-løsninger bør utredes for å utvide mobiliteten i Bergen Sentrum!

Viser til oppslag i Bergens Tidende og BA i første halvår 2009. Via den sosiale nettjenesten Facebook er det blitt mobilisert for å sende inn et borgerinitiativ, basert på kommunelovens paragraf 39a.

Vi forutsetter i denne sammenheng at Bergen kommune er både fremtidsrettet og interessert i en mer aktiv dialog med kommunens innbyggere. Vi tar det dermed for gitt at de anerkjenner at sosiale medier kan benyttes som mobiliseringskanal for slike forslag – så lenge kommunen selv ikke fasiliterer noen som helst form for digital dialog med egne innbyggere.

BAKGRUNN

Intensjonen med forslaget er å styrke mobiliteten innenfor en utvidet sentrumskjerne, og derigjennom 1) redusere behovet for bilbruk i sentrum, 2) styrke trafikkgrunnlaget for andre kollektive transportløsninger og 3) frigjøre areal til myke trafikkanter og andre kollektivbaserte løsninger.

Slik forslagsstillerne ser det, fungerer bybanen og bussnettet som hovedpulsårer fra bydelene inn mot sentrum. Som påpekt i den nylig utarbeidede sykkelstrategien for Bergen, representerer byens særegne geografi, med høydeforskjell og vannårer, barrierer for å øke andelen fotgjengere og syklister.  Etablerte infrastrukturårer har sprengt kapasitet, og vi kan ikke lenger asfaltere oss ut av problemene. Dermed mener vi kommunen må utrede muligheter for alternative, kollektive transportløsninger for kortere strekninger. Slike løsninger vil være å betrakte som et lokalt ”spredenett” – utfra  knutepunkter knyttet til de regionale kollektivårene som forbinder bydelene mot Bergen sentrum. De bør utredes for strekninger som har kritisk trafikkvolum.

Personal Rapid Transit-løsninger (PRT), og ulike svevebaneløsninger har i mange byer, verden over, vist seg å fungere godt for kortere strekninger som har kritisk trafikkvolum. Eksempler på slike byer er Portland (Oregon, USA), Philadelphia, Venezia, Medellin (Colombia) og en rekke asiatiske byer, blant dem Mount Faber Cable Car som forbinder Singapore med øyen Sentosa. Slike løsninger har også vært utredet både for Trondheim og Oslo, og mange innovative prosjekter planlegges for byer over hele verden.  Det finnes mange tekniske variasjoner over dette transportkonseptet. Fellesnevneren er automatiserte, førerløse små vogner som går kontinuerlig. En av fordelene er at slike løsninger kan implementeres uavhengig av annen infrastruktur. De aller fleste av disse løsningene har også gode løsninger som medbringelse av sykkel. Et (av flere) eksempler på et slike transportsystemer er ekspressgondoler der mange kabiner er koblet mot en vaier og sendes hurtig frem og tilbake mellom to eller flere avstigningspunkter.

Det var  ideen om en slik svevebane, med av/påstigning på Bystasjonen, Møllendal og Haukeland sykehus, som var utgangspunkt for dette borgerinitiativet.  Dette ville vært en hurtig infrastrukturlinje, billig i drift, arealeffektiv og miljøvennlig, og den kan etableres helt upåvirket av øvrig infrastruktur. Det ville også vært et reversibelt tiltak, som kunne demonteres dersom behovet i fremtiden endres. Bergen har, med både minifergene over Vågen (Beffen) og Fløibanen (som i praksis er en bybane for fjellsiden) historisk sett vært innovativ mtp transportløsninger koblet til byens særegne utfordringer. Begge har vist seg å tilføre byen særegenhet og attraksjonskraft. Denne evnen til å tenke ute av boksen mener vi kommunen i større grad bør videreføre  – særlig i en tid som krever høy endringstakt når det gjelder omlegging til klimavennlig transport.

Borgerinitiativet ønsker at slike moderne transportløsninger, som har vist seg å fungere i andre deler av verden – utredes og aktiveres som alternativer på flere strekninger i og rundt sentrumskjernen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Bergen Kommune ønsker i fremtidige plansaker knyttet til sentrumsnær infrastruktur å inkludere utredning av Personel Rapid Transit-systemer eller svevebaneløsninger for å sikre høyere kollektivbasert mobilitet i et utvidet sentrumsområde.

Har du innspill til borgerinitiativet – og ordlyden som er skissert? Fyr løs i kommentarfeltet!

En god idé!

Jeg har tidligere i denne bloggen problematisert evnen til å lytte til og realitetsbehandle borgerinitiativer i Bergen kommune. Jeg mener kommunenes nåværende ledelse er et helt greit fungerende administrasjonsbyråd, men ikke noe mer. Vi mangler både visjoner og god praktisk politikk som fører oss i en retning. Samtidig myldrer det blant folk flest. Planer evalueres. Alternative planer lanseres. Rundt lunsjbordet. Dialogen om byens utvikling foregår på to plan:

1. Blant folk flest.
2. I bystyret/byrådet.

Vi mangler noe veldig enkelt:
Et system som kobler de to dialogene sammen. Les mer «En god idé!»